Close

Regulamin wnoszenia opłaty startowej

Regulamin wnoszenia opłaty startowej za udział w zawodach.

(Obowiązuje od 08.11.2019)

Właścicielem witryny internetowej gplomianki.pl jest Stowarzyszenie:  Uczniowski Klub Sportowy V Łomianki z siedzibą ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki wpisanym do rejestru KRS z numerem
REGON: 015878544
NIP: 1181759975
zwanym dalej UKS V Łomianki

 1. UKS V Łomianki prowadzi zbiórkę opłaty startowej za udział w zawodach dla uczestników zgodnie z odpłatną działalnością .
 2. Do zgłoszenia do zawodów i wniesienia opłaty startowej  upoważnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Opłatę należy wnieść do 24 godzin od dokonanie zapisu za zawody przez stronę internetową. Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres podany na karcie zgłoszeniowej.
 4. Zapytania dotyczące składania zapisów bądź informacji dodatkowych dotyczących startu i zawodników mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej info@gplomianki.pl
 5. Opłatę startową uiszczamy zgodnie z rocznikiem urodzenia startującego zawodnika, opłaty startowe: 10 zł start indywidualny, 20 zł za sztafetę rodzinną.
 6. Uiszczający opłatę startową oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania, co potwierdzają w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu UKS V Łomianki jest uprawnione do unieważnienia złożonej rejestracji.
 7. Wniesienie opłaty startowej  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych w formularzu lub wiadomości elektronicznej danych, w szczególności adresu e-mail.
 8. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon zostanie wykorzystany do realizacji umowy (głównie celem potwierdzenia wniesionej opłaty za start).
 9. Wysokość opłaty startowej wyrażona jest w złotych polskich.
 10. Opłatę dokonujemy przelewem na konto organizatora.
 11. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem Stowarzyszenia UKS V Łomianki za pomocą maila info@gplomianki.pl. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest potwierdzenie uiszczenia opłaty startowej z określonym przez organizatora terminie tj. do 24 godz. Od zapisania na zawody.
 12. Anulowanie uczestnictwa w zawodach jest możliwe przed datą wydarzenia na które jest uiszczona opłata startowa. Anulowanie uiszczenia opłaty startowej, skutkuje zwrotem kosztów opłaty startowej .
 13. Integralną częścią regulaminu jest Polityka Prywatności zawarta w osobnym dokumencie.
 14. Opinie i pytania dotyczące pracy Stowarzyszenia prosimy przesyłać na adres biura Stowarzyszenia lub pod adres poczty elektronicznej: info@gplomianki.pl
 15. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).