Close

Regulamin Zawodów

REGULAMIN XIV GRAND PRIX ŁOMIANEK W PŁYWANIU

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Łomianek

 

Cel imprezy:

Popularyzacja pływania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Wyłonienie najlepiej pływającej Szkoły Podstawowej z terenu miasta Warszawy oraz Gminy Łomianki.

Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy V Łomianki ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki

Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach

Miejsce zawodów:

Zawody odbędą się na 25 metrowej pływalni w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym w Łomiankach, ul. Staszica 2. Pomiar czasu – ręczny/automatyczny.

Termin zawodów:

XIV GP Łomianek w pływaniu składać się będzie z czterech edycji:

– 14.12.2019 r. – I Etap – styl dowolny

– 8.02.2020 r. – II Etap – styl grzbietowy

– 21.03.2020 r. – III Etap – styl klasyczny

– 30.05.2020 r. – IV Etap – styl dowolny

O wszelkich zmianach terminów organizatorzy poinformują przynajmniej na 7 dni przed planowanymi zawodami.

Uczestnictwo:

W zawodach mają prawo startu wszyscy chętni, po spełnieniu następujących wymogów:

– osoby pełnoletnie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.gplomianki.pl i opłacenie  opłaty startowej
– osoby do ukończenia 18 roku życia – wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.gplomianki.pl oraz opłacenie opłaty startowej przez opiekuna prawnego lub rodzica.

UWAGA

Akceptacja regulaminu wiąże się z deklaracją oświadczenia ze strony uczestników zawodów w następującej formie :

Osoba pełnoletnia – Oświadczam że jestem zdrowy i nie mam żadnych przeciwwskazań do udziału w zawodach. Biorę pełna odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

Rodzic/prawny opiekun osoby nieletniej– oświadczam że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. Biorę pełna odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka.

Prawidłowo wypełniony formularz online stanowi zarazem zaświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach pływackich.

Każdy zawodnik może startować zarówno indywidualnie jak i w wyścigach sztafetowych (sztafeta szkolna, sztafeta rodzinna). Każda szkoła może wystawić maksymalnie dwa składy sztafet.

Zgłoszenia i opłaty:

Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest potwierdzenie uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do północy na 2 dni przed planowanym terminem zawodów, poprzez:

  1. wypełnienie karty zgłoszeniowej do zawodów drogą elektroniczną na stronie ww.gplomianki.pl
  2. wniesienie opłaty startowej

Od zawodników pobierana będzie opłata startowa w wysokości 10,00zł. zł lub opłata jednorazowa za 4 etapy w wysokości 35,00zł, sztafeta rodzinna  20,00 zł . Z opłaty startowej zwolnione są sztafety szkolne.

Grupy wiekowe:

Zawodnicy  podzieleni  będą  na  kategorie  wiekowe,  osobno  chłopcy  i  dziewczęta

(z wyjątkiem sztafet szkolnych,  wyścigów  rodzinnych  oraz  kategorii  rocznik  2013

i młodsi):

GRUPA A

-rocznik 2013 i młodsi      –           25m (chłopcy i dziewczęta razem)

-rocznik 2012                    –           25m

-rocznik 2011                    –           25m

-rocznik 2010                    –           25m

-sztafeta szkolna (chłopcy i dziewczęta 2012-2010 – z jednej szkoły !!!)                                 4 x 25m

-sztafeta rodzinna (dziecko rocznik 2010 lub młodsze + członek rodziny)        2x25m

GRUPA B

-rocznik 2009                    –           50m

-rocznik 2008                    –           50m

-rocznik 2007                    –           50m

-roczniki 2006-2004         –           50m

-Open – rocznik 2003 i starsi (do ukończenia 39 roku życia)                 –           50m

-Open+ – rozpoczęty 40 rok życia i starsi                                                –           50m

-sztafeta szkolna (chłopcy i dziewczęta 2009-2007 z jednej szkoły !!!)–          4x50m

Organizator nie dopuszcza startu zawodnika w młodszej lub starszej kategorii wiekowej.

Punktacja:

Zawodnicy zajmujący miejsca od I do X otrzymują punkty:

I m-ce – 12pkt.

II m-ce – 10pkt.

III m-ce – 8pkt.

IV m-ce – 7pkt.

V m-ce – 6pkt.

VI m-ce – 5pkt.

VII m-ce – 4pkt.

VIII m-ce – 3pkt.

IX m-ce – 2pkt.

X m-ce – 1pkt.

Do indywidualnej punktacji generalnej GP liczone będą wyniki punktowe z poszczególnych edycji, a o kolejności końcowej zadecyduje suma zebranych punktów z trzech najlepszych edycji (po całym cyklu). W przypadku gdyby dwóch lub więcej zawodników uzyskało tą samą ilość punktów, o miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje:

-ilość zdobytych wyższych miejsc

-najlepszy uzyskany czas

O miejscu szkoły w klasyfikacji sztafet szkolnych decydować będzie ilość zdobytych wyższych miejsc we wszystkich etapach  w wyścigu sztafet szkolnych (przy 2 lub  sztafetach ze szkoły startujących w danym etapie do klasyfikacji generalnej liczy się miejsce 1 sztafety z danej szkoły która zajęła wyższe miejsce). Jeżeli liczba wyższych miejsc będzie taka sama to o zwycięstwie decyduje najlepszy uzyskany czas podczas 4 etapów.

W kategorii ” 0 ” (rocznik 2013 i młodsi) oraz w „Sztafetach Rodzinnych” – klasyfikacja punktowa nie jest prowadzona (nie ma klasyfikacji generalnej).

Nagrody:

Za miejsca I-III w każdej konkurencji indywidualnej – dyplomy, medale

Za miejsca I-III w generalnej klasyfikacji indywidualnej w kategoriach od rocznika 2012 do Open + –                     za I miejsce puchar, za miejsca I – III nagrody rzeczowe

Za miejsce I w generalnej klasyfikacji Sztafet Szkolnych – dyplom i puchar dla Szkoły

Postanowienia końcowe:

– ze względu na amatorski charakter zawodów, organizator odstąpił częściowo od przepisów Polskiego Związku Pływackiego. Start do wyścigów odbywać się będzie ze słupków z murka lub z wody, na komendę startera. Za popełnienie falstartu zawodnik zostaje ukarany dodaniem 2 sekund do końcowego rezultatu,

– w sprawach spornych głos decydujący ma sędzia główny zawodów,

– biorąc udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji zawodów,

– organizator zastrzega sobie prawo do kontroli dokumentu potwierdzającego wiek zawodnika,

– organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów,

– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach i programie czasowym imprezy.

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje organizator oraz komisja sędziowska.